12

/

3. , . , , , , .

3.5 ETOM.

( ) ETOM.

ETOM Environmental Threats and Opportunities Matrix . ( 15).

8.

/

( - )

( + )

(1 5)

/

( 1 15)

 

1

5

         

           

-

1

5

         

           

1

.

5

         

           

1

.

5

         

           

1

.

5

         

           

1

.

5

         

           

1

.

5

         

           

( - )

           

( + )

           

+5 ( ) 0 () 5 ( ). +15 ( , ) 0 ( , ) 15 ( , ). . .

, .

:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


: